Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Článek 1.

Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je VIA HERBA s.r.o.,  se sídlem Slovanská 928/8, 741 01 Nový Jičín  (dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou: poštovní adresa: Za Nádražím 292, Suchdol nad Odrou, 742 01, email: info@viaherba.cz

Osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osobě nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální.

Článek 2.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky, tyto jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

I.) plnění smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
II.) oprávněný zájem Provozovatele na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
III.) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi Vámi a Provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou potřebné pro úspěšné vyřízení objednávky (titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu / adresa pro doručování, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutí uvedených osobních údajů je předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany Provozovatele.

Článek 3.

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),

po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Článek 4.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, osoby zajišťující marketingové služby.

Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do zemí mimo Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Článek 5.

Práva dotyčné osoby – Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům,

právo na opravu osobních údajů,

právo na omezení zpracování osobních údajů,

právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, za předpokladu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány; dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku II. odst. 11, osobní údaje zpracovány nezákonně, je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let,

právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné: k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace; na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu realizovaném ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků

právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud napadne správnost osobních údajů námitkou podle článku II. odst. 11, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů; zpracování je protizákonné a dotyčná osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití; provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; dotyčná osoba namítala proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby,

právo na přenosnost údajů, (tj získání osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotyčné osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků),

právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů z důvodů týkající se její konkrétní situace,

právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud bylo zpracovávání osobních údajů založené na tomto právním titulu

právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Článek 6.

Zvláštní ustanovení

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů.

Dne 16.9.2019 v Novém Jičíně